Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

BIOODPADY:

V jarních,letních a podzimních měsících jsou přistaveny tři plechové kontejnery (Náměstí na Dolní Bobrové, Náměstí na Horní Bobrové, u Jána na Horní Bobrové). V ostatních měsících a při požadavku uložit větší množství bioodpadu je toto možné úložit přímo na kompostárnu na "Kalvárce". Větší množství odpadu je třeba předem domluvit s paní Starostkou (776469906).

Odpady

SBĚRNÝ DVŮR:

Sběrný dvůr provozuje pro městys Bobrová firma AVE se správcem  panem Rymšem (zemědělská prodejna u tírny). Sběrný dvůr má provozní dobu od úterý do pátku od 12,00 -15,00 hod., sobota od 8,00 – 10,00 hod., V jiný čas možné po telefonické domluvě se správcem panem Rymšem (tel:775673074). 

Odpady

SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro městys Bobrová firma AVE.  Svoz nádob na odpady probíhá v zimních měsících každou středu, v letních měsících (od 1.4.2020) 1 x 14 dní.

 

INFORMACE k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Od 1. 1. 2020 se poplatek navyšuje na 600,- Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

fyzická osoba přihlášená v obci (místo trvalého bydliště),

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek pro fyzickou osobu přihlášenou v obci je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku. Poplatek pro poplatníka fyzickou osobu, která vlastní stavbu je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Od poplatku je osvobozen:

a) poplatník, který se zdržuje nepřetržitě mimo území republiky po dobu celého kalendářního roku a tuto skutečnost prokáže

b) občan umístěný v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dle vyhlášky jsou i další osvobození, zde jsou zmíněny ty, které jsou v naší obci nejčastější.

Úleva se také poskytuje:

a) fyzické osobě přihlášené v obci do věku 26 let věku, který je studujícím a přechodně žije mimo území městyse ve výši 200,- Kč.

b) úleva 50% z celkového poplatku se poskytuje: fyzické osobě přihlášené v obci na č.p. 208, 209, 210, 60, 61, 62, 326 a na ev. č. 3, 4 a 7 z důvodu nedostupnosti nemovitostí svozové firmě.

 Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle je poplatník povinen písemně ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY V BOBROVÉ