Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Veřejný závazek

Poslání

Základním posláním naší pečovatelské služby je poskytnout pomoc občanům, kteří žijí v městysi Bobrová.

 Pečovatelská služba je poskytována na středisku pečovatelské služby Bobrová č.150 a také v terénu, aby bylo možné uspokojit co nejlépe požadavky klientů. 

 Posláním je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tyto služby požádají.

Cílová skupina

Cílovou skupinoujsou senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a nemohou využít pomoci rodiny či jiných blízkých osob.

Jedná se o tuto skupinu klientů:

o   dospělí (27 – 64 let)

o   mladší senioři (65-80 let)

o   starší senioři (nad 80 let)

Cíl

Hlavním cílem pečovatelské služby je zajistit klientům život srovnatelný s ostatními zcela soběstačnými vrstevníky v přirozeném prostředí, podpořit klienty, aby svůj život prožívali v psychické i fyzické pohodě a naplňovali alespoň částečně svoje osobní představy a hlavně, aby si sami mohli zvolit, co chtějí a potřebují pro zachování běžného chodu domácnosti.

Cíl pečovatelské služby:

 

o   podporovat soběstačnost a nezávislost klientů

o   podporovat klienta tak, aby mohl co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, se svými blízkými a přáteli

Pečovatelská služba

o  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

o  pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek k osobní hygieně

o  poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění

o  pomoc při zajištění chodu domácnosti

o  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o  fakultativní úkony (pedikúra, doprovod k lékaři apod.)

Poskytnutou péčí přispíváme k zachování důstojnosti života klientů, úcty k jejich stáří i zdravotnímu stavu a i k nezávislosti a pocitu soběstačnosti, které si s naší podporou snaží zachovat.

Zásady poskytované služby

o  chránit práva klientů, podporovat je v právu bát platným členem společnosti

o  zachovávat jejich důstojnost

o  respektovat individuální potřeby klientů

o  podporovat sociální začleňování klientů

o  zachovávat jejich soukromí, denní režim

o  zachovávat úctu a respekt ke klientům

o  podporovat pocit nezávislosti a soběstačnosti klientů

o  rovnost přístupu ke všem klientům

Cíle a poslání pečovatelské služby se 1 x ročně revidují.