Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.4.2021

Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 17.12.2020, usn. č.14/2020, rozhodlo o zvýšení ceny vodného a stočného s účinností od 1.4.2021.

Vodné se zdraží na 30,-Kš/m3, stočné na 44,-Kč/m3, paušál na osobu (platí pro domácnosti s více zdroji vody) na 1320,-Kč/rok

 Pitná voda

Cena vodného a stočného se v naší obci dlouhodobě drží pod celorepublikovým průměrem (předpoklad průměrné ceny vodného a stočného na rok 2020 pro okres Žďár nad Sázavou činí 103,70 Kč).

Celkem asi 26 % z ceny vodného a stočného odvedeme státu ve formě daní (DPH, daň z příjmu práv. osob) a poplatků za čerpání podzemní vody, dalšími náklady jsou náklady provozní (nákup chemikálií, rozbory vody pitné i odpadní, opravy a udržování zařízení a budov, opravy a modernizace samotných sítí, mzdové náklady a také náklady na energie, odpisy, atd.).

V roce 2019 byl schválen nový desetiletý „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Bobrová – dodatek na období 2019-2028“. Dle tohoto plánu je hodnota majetku (vodovod, ČOV a kanalizace)  118 734 000,- Kč, to znamená ročně investovat do obnovy vodovodu a kanalizace částku asi 2,036 mil. Kč, v současné době si obnovu infrastruktury zajišťujeme sami, dle našich finančních možností. Prostředky na financování obnovy vodovodu a kanalizace zajišťujeme pouze částečně, ročně vkládáme na účet obnovy částku celkem  0,5 mil. Kč, celkem (stav účtu je nyní 971 494,- Kč). Z tohoto účtu byly například pořízeny nové vodoměry, které jsou dálkově odečitatelné a budou postupně namontovány do všech domácností. Tvorbu tohoto fondu ukládá  zákon o vodovodech                    a kanalizacích.

Plán obnovy obsahuje také pasáž „Opotřebení a životnost“ , která je u vodovodního řádu vypočtena na 80 let a náš vodovod má již více než 1/3 životnosti za sebou, bez závažných havárií. Úpravna vody má stanovou životnost 45 roků a zde je životnost na 2/3. Podobně je tomu u splaškové kanalizace, kde je životnost stanovena u kanalizace na 90 roků a ČOV na 40 roků, zde je průměrné opotřebení do 10%.  Kanalizace dešťová má sice také stanovenou dobu životnosti 90 roků, měla by nám alespoň 40 roků ještě sloužit. Skutečný stav kanalizace je však neuspokojivý, betonové roury vlivem agresivních vod (přepady z jímek) jsou narušené, na mnoha místech i rozlámané. Je pravděpodobné, že oprava tohoto řádu si v nedaleké době vyžádá investice.

Důvodem zvýšení ceny stočného je také potřeba vkládat do fondu více financí na budoucí opravy a investice majetku.

Zdeňka Smažilová – starostka

 

SAMOODEČET VODOMĚRU

Vzhledem ke zvýšení vodného a stočného pro rok 2021, žádáme občany, aby provedli k 31. 3. 2021 samoodečet vodoměru, stav si zapsali a poslali na e-mail: brozova@mestysbobrova.cz, nebo stav se jménem, číslem popisným vhodili do poštovní schránky na úřadu městyse Bobrová. Nejpozději do 10. 4 2021.