Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 • 1. Název

  • Městys Bobrová

 •  

 • 2. Důvod a způsob založení

Městys Bobrová jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Úřad Městyse Bobrová

Bobrová 138
59255

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  • oficiální

Úřad Městyse Bobrová

Bobrová 138
59255

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  • pevná linka: 566673265

  • mobilní: starostka: 776469906

  • mobilní: účetní: 775900957

 • 4.5 Adresa internetových stránek

 • 4.6 Adresa podatelny

  • oficiální

Úřad Městyse Bobrová

Bobrová 138
59255

 •  

 • 5. Případné platby lze poukázat

  • Číslo účtu: 153938876/0300

ČSOB - poštovní spořitelna

 • Číslo účtu: 94-10315751/0710

Česká národní banka

 • 6. IČO

00293971

 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty

Městys je od 1. 4. 2021 plátcem DPH.

 • CZ00293971

Proti rozhodnutí městyse, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým městys odmítl poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

 •  

 • 11. Předpisy

  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

• Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 •  

 • 12. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací nebyly stanoveny.

Žádná usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 •  

 • 13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzory licenčních smluv

Městys Bobrová nedisponuje vzory licenčních smluv.

 • 13.2 Výhradní licence

Městys Bobrová nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.